Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork
Iontrálacha á Oscailt: 3ú Deireadh Fómhair Admissions open from 3rd to the 28th of October [Open Link] | Tráthnóna Oscailte! 2pm - 3.30pm
open new window
pause
play

Nuachtlitir Mí Meán Fómhair!

29th Aug 2022

Nuachtlitir na Míosa

Mí: Meán Fómhair 2022


 

Imeachtaí agus dátaí tábhachtacha /

Events and important dates

Imeacht / Event Dáta Ranganna / Múinteoirí

Athoscailt na ScoileSchool reopening 

FÁILTE IS FICHE ROMHAIBH AR AIS!

30.08.22

 8:40 - 9:00: Naí. Mh.- R6

 9:00 - Naí. Nua le siblíní

 9:30 - Naí. Nua gan siblíní

Ag teacht ar scoil @ 9:30 agus ag dul abhaile @ 12:00 / Arriving @ 9:30 am and going home @12:00 30 - 31.08.22 Naíonáin Bheaga
Ag teacht ar scoil @ 9:00 agus ag dul abhaile @ 12:00 / Arriving @ 9:00 am and going home @12:00 01 - 16.09.22 Naíonáin Bheaga
Traenáil peile & iománaíochta scoile ag tosnú san Astro @8:30 - 8:55 gach maidin / Hurling & football training commencing in the Astro from 8:30 - 8:55  05.09.22 Buachaillí & cailíní ó R5 & R6
Drámaíocht ar scoil le Shevaun ag tosnú / Drama in school with Shevaun commencing 05.09.22 R1 - R6 
Griangrafadóir scoile anseo / School photographer visiting for all pupils 06.09.22 Gach rang / All classes

Cruinniú Eolais ar son tuistí Naíonáin Bheaga sa halla @ 6:30 / Information meeting for parents of incoming Junior Infants held in the halla @ 6:30


 

12.09.22 Tuistí Naíonai Bheaga / Junior infant parents 

Cruinniú Cairde sa halla @ 7:30 /  

Cairde meeting held in the halla @ 7:30


 

12.09.22

Fáilte roimh chách / 

All are welcome

Dúnadh scoile níos luaithe ar son cruinniú foirne. / School closing earlier to facilitate a staff meeting. Ag dul abhaile / Home time  27 - 09 - ’22

1:30: Naí Bheaga & Mhóra 

1:40: R1 – R6 

Aoine gan éide scoile/ Uniform free Friday (last Friday of every month) 30.09.22 Gach rang / All classes
      

Meabhrúcháin/ 

Reminders

I mbliana táimid ag díriú isteach ar éide scoile agus lón sláintiúil arís. Tá polasaí nua folláine uile scoile le cur i bhfeidhm roimh dheireadh 2025.  

This school year, we will be paying particular attention to our school uniforms and healthy lunches and will be developing a whole school wellbeing policy by the end of 2025. 


 

 • Éide Scoile / School Uniform 

I mbliana táimid ag súil go gcaithfidh gach páiste an éide scoile iomlán gach lá seachas ar laethanta spóirt agus ar an Aoine dheirneach de ghach mí. Cuirfidh na múinteoirí ranga nóta amach ar SEESAW faoi na laethanta spóirt. De bharr go mbíonn an scoil chomh te, tá bríste spóirt dubha gairide oiriúnacha ceadaithe go dtí briseadh Oíche Shamhna. 

This year pupils are expected to wear the full school uniform each day except for the school tracksuit on PE days and on the last Friday of each month. Class teachers will inform their classes of PE days via SEESAW. Due to the school building being extremely warm children are permitted to wear black sports shorts of a suitable length until the October break. 

 • Lóin Scoile / School lunches

Leanfaidh an Córas Seachadh Lóin ag freastal ar an scoil arís i mbliana ach ní bheidh aon bhia le hard-léibhéal siúrcra ar fáil ar an liosta seachas ar an Aoine. Ní bheidh ach 'treat' beag amháin ceadaithe ar an Aoine ar nós, barra seacláide beag, mála milseáin beag, bonnóg, cáca nó briosca beag.

The Lunch Bag delivery service will continue to deliver a lunch service to the school, however, high sugar content foods are being removed from the list except on Fridays. On Fridays, one small treat only is permitted such as a treat-size chocolate bar, a treatsize bag of sweets and a small muffin/biscuit etc.

 •  Rphoist agus GDPR / Emails and GDPR 

Bhí sé molta don scoil a mholadh do thuistí gan bhur r-phost oibre a úsáid chun teangmháil a dhéanamh leis an scoil faoi bhur bpáistí. De bharr cúiseanna, GDPR níor chóir do mhúinteoirí scoile a bheith ag plé buairteanna faoi pháistí seachas ar bhur r-phoist pearsanta. Le bhur dtoil más mian leat do rphoist a uasdátú seol bhur rphoist pearsanta chuig Fíona oifig@gsmnc.ie ionas gur féidir léi iad a athrú ar chóras Aladdin. 

The school was advised to highlight to parents the importance of using your personal email accounts as opposed to work related emails when discussing matters pertaining to your children. For GDPR reasons teachers have been advised moving forward in the 2022/23 school year that school related correspondence should only take place via parents’ private email accounts. If you need to update your correspondence, please contact Fíona at oifig@gsmnc.ie  to allow her to change it on the Aladdin system. 


 

 •  Folláin an Pháiste / Pupil’s Wellbeing 

Láimhseáil le Cúram – Bíonn laethanta deacra againn ar fad mar aon le páistí. Má bhíonn droch oíche, maidin nó deireadh seachtaine ag do pháiste iarrfaimid ort ‘Handle with Care’ a sheoladh ar SEESAW nó r-phost go dtí an múinteoir ranga agus ní chuirfear aon cheist eile ort nó ar do pháiste 

Handle with Care – We all have challenging days and that includes our children. If your child has a difficult night, morning or weekend, please send the message ‘Handle with Care’ to their class teacher via SEESAW or email and no other questions will be asked. 

 • Trácht Scoile / School traffic 

Ba mhaith linn a chur i gcuimhne daoibh go bhfuil córas aon bhealach ann maidir le carrchlós na dtuismitheoirí. Tar isteach an geata ar bharr chun páirceáil agus siúl do leanbh chuig an doras. Tóg san áireamh nach féidir páirceáil in san rannóg scaoil amach. Caithfear na páistí a scoileadh amach agus fágaint láithreach. Féach ar an mbileog eoalis ceangailte le seo. 


 

We would like to remind you that we have a one-way system for the parent car park. Please come in by the top gate if parking to walk your child to the door and leave via the main gate. We also have a set down area and kindly ask you to drop and go. Parents walking their children to the door from this area is not permitted as it slows the whole system down. Please see the attached information sheet.   

 • Club cúram leanaí Roimh agus Iar scoile / Before and After school care provider 

Tá Ray of Sunshine an tseirbhís cúram leanaí roimh agus iar scoile ar oscailt anois.    

              Féach ar an suíomh le haghaidh tuilleadh eolais www.roskids.ie


 

Ray of Sunshine before and after school childcare service is now open in the school.  Please see the website www.roskids.ie for more details. 


 

 
 

Nótaí eile / Other notes 


 

Obair an tsamhraidh fad is a bhí an scoil dúnta /

 • Domhain ghlanadh na scoile 
 • Córas soilse éigeandála nua curtha isteach 
 • Gairdín/ Siúlóid na gCéadfaí tosnaithe ag Susan Hurley ar láthair na scoile
 • Uasdátú agud athdhearadh ar shuíomh gréasáin na scoile beidh sé beo i gceann seachtaine 
 • Uasdátú ar roinnt des na 93 ríomhairí glúine glanta faighte saor in aisce ó McAfee - Buíochas le Kevin Ó Brien tuismitheoir páiste i Naíonáin Mhóra as ucht an síntiús.
 • Seit Ipads a cheannach ar son na páistí nach mór eagraithe
 • Forbairt Ghairmiúil Leanúnach ar siúl ag an bhfoireann  
 • Gaelscoil mar bhunscoil den PhainéalSoláthair Ionadaíochta

Work that happened while school was closed:

 • Deep clean of the school
 • New emergency  lighting system installed
 • Sensory garden/ walk commenced by Susan Hurley on site
 • School website being upgraded and redesigned and will be live by the end of next week
 • Upgrading on some of the 93 wiped laptops donated by McAfee - Thank you to Kevin Ó Brien, a parent in Senior Infants for the generous donation.
 • A set of Ipads being purchased for use by the children is nearing completion
 • Professional development completed by staff
 • The school is a base school for a Substitute Supply Panel

 

Mar a deireann ár mana Scoile ‘Cairde le Chéile ag Foghlaim’. Ba mhaith linn a bheith ar fáil duit agus dod pháiste agus más féidir linn é sin a dhéanamh ná bíodh leisce oraibh dul i           dteangmháil linn.

As our school motto says ‘We are friends learning together’. We want to be available to support you and your family in any way that we can so please reach out if you think we can help.

Cliceáil an nasc / Click the link  - FÍS / MISEAN / LUACHANNA – VISION / MISSION / VALUES


 

Cairde le Chéile ag Foghlaim! 

Áine agus foireann an scoile

Nuacht Cairde / News from Cairde


 

 • Cruinniú Cairde sa halla ar an 12.09.2022 @ 7:30 / 

Cairde meeting held in the halla on the  12.09.2022 @ 7:30 
 

 

Bord Bainistíochta / Board of Management


 

 • Ba mhaith leis an mBord agus foireann na scoile gach rath agus comhghairdeas a ghabháil le múinteoirí Deirdre Ní Laoire, Áine Uí Mhacasa, Seán Ó Murchú agus Rachel Ní Shíthigh ar éirigh as a gcuid bpoist buana i rith an tsamhraidh. Táid ar fad ag bogadh níos giorra do bhaile agus tar éis glacadh le poist ann. 

The Board and the school staff would like to wish the following teachers all the best and congratulations. Deirdre Ní Laoire, Áine Uí Mhacasa, Seán Ó Murchú agus Rachel Ní Shíthigh all resigned from their permanent posts over the summer to accept positions closer to home. We wish them all the very best in their future careers.  

 • Ba mhaith leis an mBord agus foireann na scoile comhghairdeas a ghábháil le múinteoir Seán & múinteoir Rachel as ucht a bheith geallta thar an Samhradh agus le múinteoir Tara & a pairtnéir Jack as ucht a bheith geallta le coicís anuas. 

The Board and the school staff would like to congratulate múinteoir Seán and múinteoir Rachel on their engagement over the summer and múinteoir Tara and her partner Jack on their recent engagement.  

 • Ba mhaith leis an mBord agus foireann na scoile comhghairdeas a ghábháil le Aisling Beecher agus a fear chéile Joe as ucht bhreith a mhac, Leo, i rith an tsamhraidh.  

The Board and the school staff would also liketo congratulate Aisling Beecher and her husband Joe on the birth of their son, Leo, over the summer.   

 • Ba mhaith leis an mBord agus foireann na scoile comhghairdeas a ghábháil le Deirdre Breathnach, Méabh Ni Mhaoláin agus Niamh Ní Bhroin as ucht a bheith ceapaith mar bhaill buana don fhoireann  i rith an tsamhraidh.  

The Board and the school staff would also like to congratulate Deirdre Breathnach, Méabh Ni Mhaoláin agus Niamh Ní Bhroin on their permanent appointments as members of staff over the summer months.


 

 • Foireann nua ceapaithe ag an mBoard de bharr éirí as, sosanna gairme, saoire máithreachais srl  

A variety of staff appointments have been made by the Board due to resignations, career breaks and maternities.