Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork
Leathlá amárach! Half day tomorrow! Naíonáin Bheaga & Naíonáin Mhóra: críochnaithe ag a 11.50am Naíonáin Bheaga & Naíonáin Mhóra: finished at 11.50amRang 1 - 6: críochnaithe ag a 12.00pmRang 1 - 6: finished at 12pm
open new window
pause
play

Ráiteas Misin, Fís agus Luachanna Mission Statement, Vision and Values

 

RÁITEAS MISIN / MISSION STATEMENT

Is é misean Gaelscoil Mhainistir na Corann ná saoránach agus foghlaimeoir cneasta, eiticiúil, tuiscineach agus cruthaitheach a dhéanamh dár ndaltaí i dteannta le tuismitheoirí, múinteoirí agus baill uile na scoile

Our Mission at Gaelscoil Mhainistir na Corann is to nurture our pupils to be kind, ethical, understanding and creative citizens and learners with the support of our parents, teachers and members of the school community.

 

FÍS / VISION

Is í fís Ghaelscoil Mhainistir na Corann ná atmaisféar fáilteach, ionchuimsitheach, comhoibritheach agus páiste lárnach a chruthú chun a chinntiú go bhfuil guth gach páiste agus timpeallacht foghlama dearfach agus sábháilte mar bhuncloch na scoile. Spreagtar cothrom na féinne do chách agus féinmhuinín gach páiste ina theannta. Léirítear agus lorgaítear meas. Tá ardchaighdéan de theagasc agus foghlaim lárnach i ngach rud a dheintear sa scoil le réimse leathan de mhodhanna múinte in oiriúint do gach páiste i bhfeidhm. Spreagtar cultúr agus dúchas na Gaeilge chun grá, meas agus omós don teanga a thabhairt dár ndaltaí.

Our vision is to create an atmosphere which is welcoming, inclusive, cooperative and child-centred to ensure that every pupil’s voice is heard in a safe and positive learning environment. Equal opportunity and each child’s self-esteem is encouraged. We show and expect respect. The highest standard of teaching and learning is central to everything we do with a wide range of teaching methodologies used. Irish language and culture is celebrated to foster a love, respect and appreciation of the Irish language.

 

Luachanna / Values

Meas / Respect

Cairdeas / Friendship

Cineáltas / Kindness

Macántacht / Honesty

Comhoibriú / Cooperation

Cothromaíocht / Equality

Muinín / Esteem

Díograis / Dedication