Access Keys:

 
 
Gaelscoil Mhainistir Na Corann Cork

Éiteas, Ráiteas Misin, Fís agus Luachanna Mission Statement, Vision and Values

ÉITEAS NA SCOILE / SCHOOL ETHOS

Gaelscolaíocht d'ardchaighdeán a chur ar fáil do gach pháiste i dteannta le hachmhainn iomlán an pháiste agus an cultúr Gaelach a chothú 's a neartú iontu agus iad i gcaidreamh beo le Dia agus le daoine eile.

To provide each child with a high standard of education through Irish while cultivating and strengthening a love of Irish culture as we develop the whole child in a living relationship with God and with others.

 

RÁITEAS MISIN / MISSION STATEMENT

Is é misean Gaelscoil Mhainistir na Corann ná saoránach agus foghlaimeoir cneasta, eiticiúil, tuiscineach agus cruthaitheach a dhéanamh dár ndaltaí i dteannta le tuismitheoirí, múinteoirí agus baill uile na scoile

Our Mission at Gaelscoil Mhainistir na Corann is to nurture our pupils to be kind, ethical, understanding and creative citizens and learners with the support of our parents, teachers and members of the school community.

 

FÍS / VISION

Is í fís Ghaelscoil Mhainistir na Corann ná atmaisféar fáilteach, ionchuimsitheach, comhoibritheach agus páiste lárnach a chruthú chun a chinntiú go bhfuil guth gach páiste agus timpeallacht foghlama dearfach agus sábháilte mar bhuncloch na scoile. Spreagtar cothrom na féinne do chách agus féinmhuinín gach páiste ina theannta. Léirítear agus lorgaítear meas. Tá ardchaighdéan de theagasc agus foghlaim lárnach i ngach rud a dheintear sa scoil le réimse leathan de mhodhanna múinte in oiriúint do gach páiste i bhfeidhm. Spreagtar cultúr agus dúchas na Gaeilge chun grá, meas agus omós don teanga a thabhairt dár ndaltaí.

Our vision is to create an atmosphere which is welcoming, inclusive, cooperative and child-centred to ensure that every pupil’s voice is heard in a safe and positive learning environment. Equal opportunity and each child’s self-esteem is encouraged. We show and expect respect. The highest standard of teaching and learning is central to everything we do with a wide range of teaching methodologies used. Irish language and culture is celebrated to foster a love, respect and appreciation of the Irish language.

 

LUCHANNA / VALUES

Chun éiteas, fís agus misin Ghaelscoil Mhainistir na Corann (GSMNC) a bhaint amach leagtar an-bhéim ar na luachanna seo a leanas. Gach mí dírítear isteach ar luach ar leith agus ag Tionól deireadh na míosa roghnaítear dalta i ngach rang a léirigh an luach áirithe sin. 

In order to cultivate our ethos and achieve our vision and mission Gaelscoil Mhainistir na Corann (GSMNC) pays particular emphasis to the following values. Each month we focus on a different value and at the end of the month during Assembly a child is chosen from each class that displayed that particular value that month. 

Luachanna / Values

Meas / Respect

Cairdeas / Friendship

Cineáltas / Kindness

Macántacht / Honesty

Comhoibriú / Cooperation

Cothromaíocht / Equality

Muinín / Confidence

Díograis / Dedication